Naujienos

Kodėl verta pasinaudoti sankcijų amnestija

Advokato Alberto Kručkausko išaiškinimas

2019-04-04

2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pakeitimai suteikė galimybę iki liepos 1 dienos verslininkams deklaruoti paskutinius penkerius metus į apskaitą neįtrauktas legalias pajamas ir taip išvengti neigiamų teisinių pasekmių.

Turimais duomenimis, šia galimybe per pirmus tris šių metų mėnesius jau pasinaudojo apie 200 legalia veikla besiverčiančių juridinių ir fizinių asmenų.

Įpusėjus įstatymo numatytos galimybės vykdymo terminui, verslo advokatai vis dažniau sulaukia klausimų, ar verta, ar saugu atsiskleisti. Aiškiname, kad nepasinaudoję šia galimybe iki liepos 1 dienos, po šios dienos gali tikėtis Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) tikrintojų vizito. Pasitelkusi naujas kontrolės sistemas, VMI pirmiausiai aplankys statybų, maitinimo, mėsos gamybos, naudotų automobilių prekybos ir remonto bei kitas akylai stebimas įmones.

Minėtu įstatymo pakeitimu numatoma, jog mokesčių mokėtojams, deklaravusiems mokėtinų mokesčių sumas, mokesčių administratorius neskirs baudų, nuo šių sumų nebus skaičiuojami delspinigiai, o taip pat asmenys nebus įtraukti į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą.

Vienintelė keliama sąlyga, norint išvengti neigiamų pasekmių, – sumokėti mokestį per 20 dienų arba mokesčio sumą išdėstyti dvejiems metams (dėl periodinio mokėjimo grafiko sudarymo reikės kreiptis į mokesčių administratorių). Asmenys nuo likusios nesumokėtos ar neišieškotos delspinigių sumos sumokėjimo bus atleisti automatiškai.

Vadinamoji sankcijų amnestija truks iki 2019 m. liepos 1 d.

Tokia galimybė yra įtvirtinta 2018 m. birželio 28 d. priimtame Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 401 straipsniu įstatyme. Įstatymo 11 straipsnyje nurodyta:

1. Mokesčių mokėtojams, laiku nedeklaravusiems ir nesumokėjusiems Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje nurodytų mokesčių už mokestinį laikotarpį, pasibaigusį ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., nuo nesumokėtų mokesčių sumų delspinigiai neskaičiuojami, jei jie Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis pateikia Mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnyje nurodyto mokesčių apskaičiavimo ar perskaičiavimo laikotarpio (termino) atitinkamo mokesčio deklaraciją ir per 20 dienų nuo jos pateikimo sumoka mokestį.

2. Mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo prašymu atideda šio straipsnio 1 dalyje nurodytos mokesčių sumos sumokėjimą iki dvejų metų, pasiūlydamas periodinių mokėjimų grafiką. Per dvejus metus nesumokėjus visos mokesčių sumos, nuo likusios nesumokėtos mokesčių dalies apskaičiuojami delspinigiai už visą laikotarpį, skaičiuojant nuo kitos dienos, kai mokestis pagal atitinkamą laikotarpį turėjo būti sumokėtas iki 180-os dienos po šio straipsnio 1 dalyje numatyto 20 dienų termino pabaigos dienos.

3. Mokesčių mokėtojai, deklaravę, tačiau nesumokėję Mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje nurodytų mokesčių ir turintys nuo šių mokesčių už mokestinį laikotarpį, pasibaigusį ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d., apskaičiuotą delspinigių nepriemoką, atleidžiami nuo visos arba likusios dalies apskaičiuotų, tačiau nesumokėtų arba neišieškotų delspinigių sumos. Šios atleidimo nuo delspinigių nuostatos netaikomos šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.

4. Šio straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos taikomos iki 2019 m. liepos 1 d. pateiktoms mokesčių deklaracijoms ir prašymams.

5. Mokesčių mokėtojams, šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateikusiems deklaracijas, tačiau nesumokėjusiems mokesčių arba nepateikusiems prašymo atidėti mokestį per 20 dienų, delspinigiai skaičiuojami bendra Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Įstatyme įtvirtinta vienkartinė galimybė mokesčių mokėtojams deklaruoti anksčiau gautas ir dėl tam tikrų priežasčių (pirminių apskaitos dokumentų neįtraukus į registrus, padarytų klaidų ir kt.) nedeklaruotas pajamas bei mokesčius ir juos sumokėti be baudų, delspinigių ir kitų pasekmių. Šia galimybe bus galima pasinaudoti tik iki 2019-07-01.

Atleidimas nuo delspinigių už nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, kurie vertėsi legalia veikla, tačiau nedeklaravo pajamų ir priklausančių sumokėti mokesčių ir jeigu jie nėra bankrutuojantys / bankrutavę ar restruktūrizuojami.

Atleidimas nuo delspinigių nebus taikomas mokesčiams nuo pajamų, gautų iš nelegalios veiklos: prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, kontrabandos, pajamų iš korupcijos (kyšiai) ar pinigų plovimo, kitos nusikalstamos veikos.

Savanoriškas ir pilnas anksčiau nesumokėtų mokesčių atskleidimas/sumokėjimas, pasinaudojant šia vienkartine galimybe, yra veiksmas, kuris minimizuotų baudžiamojo proceso pradėjimo tikimybę fiziniams ar juridiniams asmenims. Dalyvavimas savanoriškame atsiskleidime, įvertinus konkrečias aplinkybes, galėtų būti pripažinta savanorišku vykdytos nusikalstamos veikos atsisakymu („Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką“, BK 23 str.), kas šalintų tokio asmens baudžiamąją atsakomybę, arba atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga asmeniui ar veikai praradus pavojingumą ar pripažinus mažareikšme (BK 36 ir 37 str.), taip pat galėtų būti vertinama kaip žalos atlyginimas ir susitaikymas su valstybės institucijos atstovu, kas taip pat yra galima atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga (BK 38 str.).

Vienkartinės atsiskleidimo galimybės laikotarpiu tiek mokesčių administratorius, tiek teisėsaugos institucijos, atsižvelgs į mokesčių mokėtojų savanoriško atsiskleidimo faktą ir taikys protingumo bei proporcingumo principus, kaip ir numato teisės aktai.

Mokesčių mokėtojas galės būti atleistas nuo bet kurio MAĮ 13 straipsnyje nurodyto VMI administruojamo mokesčio delspinigių, išskyrus žemės mokestį, kurį apskaičiuoja pats mokesčių administratorius. Taigi, vienkartinė galimybė taikoma gyventojų pajamų mokesčiui, PVM, pelno mokesčiui, akcizams ir kitiems mokesčiams.

Mokesčių mokėtojai galės būti atleidžiami nuo delspinigių, jeigu iki 2019 m. liepos 1 d. pateiks ar patikslins deklaracijas už praėjusius penkerius metus – už laikotarpį nuo 2014 m. iki 2018 m. Teikiamos ar tikslinamos asmenų deklaracijos bus priimamos bendra tvarka ir prie jų pajamas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikės, tačiau pagal turimus duomenis bus vykdomas atitinkamas vertinimas, siekiant užkirsti kelią nelegalios veiklos pajamų legalizavimui.

Jeigu mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2018 m. gruodžio 31 d., o mokesčio sumokėjimo terminas yra po 2019 m. sausio 1 d., tai tokie mokesčiai turi būti sumokami įprasta tvarka, taip pat gali būti pradėtas jų išieškojimas.

Pvz., gyventojas gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją už mokestinį laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. turi pateikti iki 2019 m. gegužės 2 d. Kadangi mokestis taip pat turi būti sumokėtas iki 2019 m. gegužės 2 d., jis turi būti sumokėtas laiku ir atleidimas nuo delspinigių šiuo atveju netaikomas.

Mokesčių mokėtojai bus atleidžiami nuo delspinigių už mokestinius laikotarpius ne vėlesnius kaip 2018-12-31, jei jie pateikia / patikslina atitinkamo mokesčio deklaraciją ir sumoka mokestį ar kreipiasi dėl jo periodinio mokėjimo. Deklaruotą mokestį mokesčių mokėtojas turės sumokėti per 20 dienų arba kreiptis per šį terminą į mokesčių administratorių dėl periodinių mokėjimų grafiko sudarymo, išdėstant mokėjimą iki 2 metų.

Jeigu dėl periodinių mokėjimų grafiko bus kreipiamasi vėliau, tai po 20 dienų bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, nuo kurių mokesčių mokėtojas nebus atleidžiamas, taip pat gali būti pradėtas minėto deklaruoto mokesčio bei apskaičiuotų delspinigių išieškojimas iš mokėtojo sąskaitų. Nesumokėjus mokesčio per 20 dienų po deklaracijos pateikimo (patikslinimo) arba per 2 metus, jei yra sudarytas periodinių mokėjimų grafikas, mokesčių administratorius skaičiuos delspinigius.

Mokesčių mokėtojai, patikslinę deklaracijas, galės būti atleidžiami nuo delspinigių, net jeigu iki 2018-12-31 yra pradėtas mokestinis tyrimas ar mokestinis patikrinimas.

Tie mokesčių mokėtojai, kurie jau yra sudarę mokestinės paskolos sutartį su VMI, taip pat bus atleisti nuo mokestinės paskolos sutartyje įtvirtintų delspinigių.

Tačiau, tais atvejais, kai mokestinė prievolė kilo iš mokesčių administratoriaus iniciatyva suformuotos prievolės (pvz., sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, mokesčių administratoriaus iniciatyva suformuotos mokesčių deklaracijos), mokesčių mokėtojai nuo šių prievolių apskaičiuotų delspinigių nebus atleidžiami, išskyrus atvejus, kai po suformuotos deklaracijos mokesčių administratoriaus iniciatyva mokesčių mokėtojas pateikia deklaraciją pats.

Nors VMI ir taiko mokestinę amnestiją, tačiau tokios amnestijos netaiko Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Vadinasi, išviešinus pajamas VMI, kurios apmokestinamos privalomomis valstybinio socialinio draudimo ar sveikatos draudimo įmokomis, būtų privalu sumokėti ir šias įmokas bei nuo jų apskaičiuotus delspinigius, nes nuo jų asmenys nėra atleidžiami.

Atleidimas vyks automatiškai – prašymo teikti nereikės

Mokesčių mokėtojai bus atleisti nuo mokėtinų delspinigių automatiškai, neteikiant atskiro prašymo.

Pasinaudoję šia vienkartine galimybe savanoriškai sumokėti mokesčius, mokesčių mokėtojai, be sankcijų išvengimo, turės ir kitos naudos.

Mokesčių administratorius sudarys rizikingų mokesčių mokėtojų profilius, kuriuos nuo 2019 m. skelbs viešai. Atsiskleidęs, mokesčių mokėtojas pagerins savo rodiklius, pagal kuriuos:

1) mokesčių mokėtojas yra priskiriamas „patikimiems“ mokesčių mokėtojams ir jam bus taikoma supaprastinta bei greitesnė mokesčių permokos grąžinimo ir mokestinių nepriemokų įskaitymo kito mokesčių mokėtojo turima permoka tvarka;

2) VMI yra nevertinamas kaip rizikingas (rizikingai įvertintieji bet kuriuo metu gali būti atrinkti kontrolės veiksmams).

Mokesčių mokėtojui, nepasinaudojus vienkartine atsiskleidimo galimybe ir VMI nustačius mokesčių įstatymų pažeidimus, bus konstatuojamas neatitikimas MAĮ nustatytiems minimaliems patikimumo kriterijams ir mokesčių mokėtojas:

1) praras teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

2) praras paramos gavėjo statusą;

3) pablogės kreditavimo finansų įstaigose galimybės;

4) jo tikrinamas laikotarpis bus 5 metai, kai kitų mokesčių mokėtojų – 3 metai;

5) nustatyti pažeidimai bus viešinami.

Mokesčių administratorius, kartu su kitomis kontrolės institucijomis, išvystė galimybes identifikuoti mokesčių slėpimą pasinaudojant šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir turimais duomenimis. VMI disponuoja faktiškai visa valstybės turimų registrų bei valstybės institucijų (SODRA, Muitinė, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, ir kt.) turima informacija bei duomenimis (pvz., su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba keičiasi duomenimis, gaunamais iš finansų įstaigų pagal Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą), tai pat gauna trečiųjų šaltinių, tarp jų įmonių, bankų, notarų ir kt., duomenis. Be to, paskutiniuoju metu ypatingai plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas, kurio dėka gaunama informacija apie asmenų ir įmonių turimas sąskaitas, nekilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas. Šie duomenų mainai jau neaplenkia ir vadinamųjų ofšorinių teritorijų dar neseniai laikytų patikimomis „slėptuvėmis“. Mokesčių administratoriaus išmaniųjų technologijų priemonės ir duomenys iš trečiųjų asmenų užtikrins mokesčių slėpimo faktų identifikavimą ir identifikavus mokesčių slėpimą bus pritaikytos griežtos sankcijos.

Mokesčių administratorius nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d. susilaikys nuo naujų mokestinių patikrinimų pradėjimo ir sudarys galimybę patiems mokesčių mokėtojams savanoriškai pasinaudoti nauju institutu. Mokestiniai patikrinimai bus pradedami tik esant ypatingam būtinumui ir mokesčių administratorius prieš pradėdamas mokestinį patikrinimą (prieš pavedimo išrašymą) informuos apie tai mokesčių mokėtoją, taip suteikdamas galimybę deklaruoti mokesčius ir išvengti sankcijų – baudų ir delspinigių.

Po 2019 m. liepos 1 d. VMI vykdys intensyvius mokesčių mokėtojų, nuslėpusių pajamas ir išvengusių mokesčių bei nepasinaudojusių savanoriško atsiskleidimo galimybe, identifikavimo veiksmus, ir, nustačius pažeidimus, taikys griežtas sankcijas, įskaitant baudžiamosios atsakomybės inicijavimą.

+370 5 2653901
info@consultax.lt