Naujienos

Aktualu: kaip paskelbti prastovą ir kur kreiptis dėl subsidijų

LR Vyriausybei nuo kovo 16 d. paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo priimtos LR Darbo kodekso (toliau – DK) 47 straipsnio, reglamentuojančio prastovos paskelbimą, pataisos. Nuo 2020 m. kovo 19 d. įsigaliojusiame DK 47 straipsnyje numatyta, kad darbuotojui ar darbuotojų grupei gali būti skelbiama prastova, kai LR Vyriausybė paskelbia ekstremaliąją situaciją ar karantiną ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo (DK 47 straipsnio 1 dalies 2 punktas). DK 47 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad paskelbus prastovą ekstremalios situacijos ar karantino atveju:

1) iš darbuotojo negali būti reikalaujama, kad jis atvyktų į darbovietę;

2) prastovos laikotarpiu darbdavys darbuotojui moka ne mažesnį nei minimali mėnesinė algos darbo užmokestį, kai jo darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma. Darbdaviui patirtų darbo užmokesčio už prastovą išlaidų dalis kompensuojama Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatytu dydžiu ir nustatyta tvarka;

3) darbdavys gali paskelbti darbuotojui dalinę prastovą, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičius (ne mažiau kaip dviem darbo dienomis) ar darbo valandų per dieną skaičius (ne mažiau kaip trimis darbo valandomis). Tokiu atveju už darbo laiką mokamas darbo užmokestis, o už prastovos laiką mokama šios dalies 2 punkte nustatyta tvarka proporcingai.

Prastova paskelbiama įmonės vadovo įsakymu, nurodymu ar kitu dokumentu, kuriuo paprastai įmonėje yra priimami tokio pobūdžio sprendimai. Su šiuo dokumentu darbuotojai privalo būti supažindinami pasirašytinai (karantino atveju dokumentas gali būti siunčiamas darbuotojui el. paštu). Dokumente privalo būti nurodyta prastovos paskelbimo priežastis, prastovos terminas (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, jeigu ne – iki atskiro įsakymo ar nurodymo paskelbimo), apmokėjimo už prastovą dydis.

Užimtumo įstatymas numato paramą darbdaviams, prastovos dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino atveju išlaikantiems darbo vietas – subsidijas. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis apskaičiuojamas procentais nuo darbuotojo apskaičiuoto darbo užmokesčio dydžio, bet ne daugiau negu Vyriausybės patvirtinta minimalioji mėnesinė alga (šiuo metu 607 eurai). Skiriamas dydis priklauso nuo įmonės veiklos pobūdžio:

1) sektoriuose, kuriems nustatyti Vyriausybės apribojimai – 90 proc. užmokesčio;

2) kituose sektoriuose – 60 proc. užmokesčio.

Jeigu darbuotojui prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai to asmens prastovos laikui. Subsidija bus mokama iki pasibaigs ekstremali padėtis arba karantinas, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius, o darbdavys įsipareigoja išlaikyti asmeniui darbo vietą dar 3 mėnesius nuo subsidijos mokėjimo pabaigos. Užimtumo tarnyba informuoja, kad paraiškas dėl subsidijos bus galima teikti Užimtumo tarnybai nuo 2020 m. balandžio 5 d.