Naujienos

Strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo arba SLAPP

Pastaruoju metu žurnalistai, nuomonės formuotojai (influenceris) ir kiti viešąjį interesą (plačiąja prasme) ginantys asmenys dėl vykdomų tyrimų sulaukia ne tik didelio visuomenės susidomėjimo, bet taip pat ir įtakingų, vykdomais tyrimais nepatenkintų asmenų ieškinių, kuriais iš esmės siekiama įbauginti žurnalistus ir kitus viešąjį interesą ginančius asmenis bei juos atgrasyti nuo vykdomų ar planuojamų vykdyti visuomenei aktualių tyrimų, gąsdinant didelėmis ieškinio sumomis. Tokie ieškiniai yra vadinami strateginiais ieškiniais dėl visuomenės dalyvavimo arba SLAPP (angl. Strategic lawsuit against public participation) ieškiniais. 

Strateginių ieškinių esminis tikslas – pakenkti, cenzūruoti, įbauginti, terorizuoti ar nutildyti žurnalistus ir kitus viešąjį interesą ginančius asmenis, pasisakančius visuomenei aktualiais klausimais. Tokie ieškiniai neretai yra pareiškiami apskritai neturint tikslo laimėti strateginio ieškinio pagrindu iškeltos bylos, tikintis, kad vien strateginio ieškinio pareiškimas sąlygos, jog žurnalistai ir kiti viešąjį interesą ginantys asmenys, gavę pareikštą strateginį ieškinį, nenorėdami dėl vykdomo tyrimo galimai patirti nuostolių, tyrimus nutrauks ir apie strateginį ieškinį pareiškusį asmenį nerinks ir neskelbs informacijos, galinčios tokius asmenis dėl jų vykdomos veiklos kompromituoti ar sudaryti sąlygas visuomenei apie minėtus asmenis susidaryti neigiamą nuomonę.     

Atsižvelgiant į strateginių ieškinių keliamą neigiamą poveikį ne tik žurnalistams ir kitiems viešąjį interesą ginantiems asmenis, bet ir visuomenei, kuriai yra apribojamos galimybės gauti informaciją aktualiais, viešąjį interesą turinčiais klausimais, 2022 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas buvo papildytas nauju 951 straipsniu „Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis siekiant pakenkti atsakovo vykdomai veiklai“.

Minėtas straipsnis suteikia teisę asmeniui, manančiam, kad jo atžvilgiu ieškinys yra pareikštas nesąžiningai, siekiant pakenkti to asmens vykdomai visuomenės informavimo ar kitokiai su viešojo intereso tenkinimu ar gynimu susijusiai veiklai ar atgrasyti nuo šios veiklos, prašyti teismo tokį ieškinį palikti nenagrinėtą, t. y. prašyti teismą nepradėti iš esmės nagrinėti civilinės bylos ir strateginiu ieškiniu inicijuotą teisminį procesą nutraukti. 

Atkreiptinas dėmesys, kad teismas, vertindamas ar ieškinys yra pareikštas nesąžiningai, atsižvelgia ir vertina į ieškinyje pareikšto reikalavimo ar jo dalies neproporcingumą, perteklinį pobūdį, į tai, kad ieškinį pareiškęs subjektas dėl panašių reikalavimų yra inicijavęs daugiau bylų, į tai, kad yra požymių, jog subjektas baugina žurnalistus ar kitus viešąjį interesą ginančius asmenis ar jiems grasina, į kitas reikšmingas aplinkybes, sudarančias pagrindą laikyti, kad ieškinį pareiškęs subjektas piktnaudžiauja procesinėmis teisėms ir siekia pakenkti žurnalisto ar kito viešąjį interesą ginančio asmens vykdomai veiklai.

Pažymėtina, kad minėti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimai, įsigalioję 2022 m. gruodžio 31 d., suteikia galimybę žurnalistams ir kitiems viešąjį interesą ginantiems asmenims efektyviai gintis nuo pareikštų strateginių ieškinių, išvengiant ilgo bylos nagrinėjimo bei didelių bylinėjimosi išlaidų, siekiant apginti savo teises ir teisėtus interesus. 

Taip pat siūlytina atsižvelgti į tai, kad vien strateginio ieškinio pareiškimas gali paskatinti neigiamą visuomenės poziciją strateginį ieškinį pareiškusio subjekto atžvilgiu, visuomenei susidarant įspūdį, jog strateginį ieškinį pareiškęs subjektas, piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis, siekia užtildyti savo kritikus.   

Tokiu būdu, manytina, kad minėti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimai neabejotinai prisideda prie Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos teisės ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas užtikrinimo, o įstatymo leidėjo įtvirtintas piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis siekiant pakenkti atsakovo vykdomai veiklai institutas sudaro sąlygas žurnalistams, nuomonės formuotojams ir kitiems viešąjį interesą ginantiems asmenims apsisaugoti nuo aiškiai nepagrįstų prieš minėtų asmenų saviraišką nukreiptų veiksmų.   

 

Parengė Emilis Perminas